ЧЗВ | FAQ


BG
(scroll down for English)

Какви са характеристиките на нашите продукти?
Продуктите Pesh.Art са ръчно изработени кожени изделия (обувки и аксесоари).

Отговарят ли на размера?
Обувките Pesh.Art са направени специално за вас, затова са направени така, че да пасват.

Най-точно можете да измерите крака си с нашия "cheat sheet". Това е напълно БЕЗПЛАТНО, така че просто се абонирайте за нашия e-mail списък, за да го получите или се свържете с нашия екип - ние ще се радваме да ви го изпратим.
* Той би Ви помогнал да измерите не само дължината, но и ширината на крака си.
Съвет: Ако никога не сте купували обувки с конкретна или индивидуална широчина, то тогава широчината на крака Ви е "стандартна" и отговаря на широчина тип "B width", наричана още "medium" или "standard".

** Моля, имайте предвид, че ще ви е необходим принтер, за да отпечатате пътеводителя за размери, за да поставите крака си върху него.
 
Ако не разполагате с принтер, ще ви е необходим само лист хартия, писалка / молив и линийка. Поставете голия си крак върху хартията и се отпуснете напълно. Поставете една точка или линия точно пред най-дългия пръст и точно зад петата. Няма нужда да търсите перпендикулярна линия между писалката и листа хартия. Маркерите, които поставяте, трябва да бъдат възможно най-близо до стъпалото. След това отстъпете от листа и измерете разстоянието между линиите (ще получите линия с лек диагонал). Измереното разстояние е необходимия размер.

За да се осигурим максималният комфорт, препоръчваме да се измери и широчината на стъпалото. Тя представлява пълната ОБИКОЛКА на крака в най-широката част и може да бъде измерена чрез измервателна лента, шивашки метър или посредством конец и линия.
Ориентир: Мярката за широчина най- често надвишава 20см.
Съвет: Ако никога не сте купували обувки с конкретна или индивидуална широчина, то тогава широчината на крака Ви е "стандартна" и отговаря на широчина тип "B width", наричана още "medium" или "standard".

ВАЖНО: За да носят Вашите нови обувки максимален комфорт, се нуждаем от точно измерване на крака. Не добавяйте милиметри! Това ще бъде изчислено и направено по време на изработката на обувките.

В случай на несъответствие и колебания се свържете с ателие Pesh.Art. С радост ще обсъдим всеки детайл.
 
* Пример за измерване на крака, ако не можете да отпечатате БЕЗПЛАТНО CHEATSHEET:Доставка
Вашата поръчка ще бъде изработена ръчно и изпратена в рамките на 4 седмици след потвърждението й и уточняването на на всеки детайл по нея. 

Индивидуална поръчка
Всяка поръчка в ателие Pesh.Art е индивидуална, но ако искате напълно уникално преживяване - това е възможно в рамките на убежденията на марката.

Следните промени се считат за трого индивидуални
- промяна на цветовете;
- промяна на форми;
- добавяне на елементи и / или отстраняване на елементи;
- промяна на стандартните размери (широчини, височини и др.)

Поръчки, приети като индивидуални, се изпълняват в рамките на стандартен срок - в рамките на 4 седмици, или в срок, определен от нашия екип, когато приемаме поръчките, в случай че се изисква допълнителна доставка на материали. Времето за изпълнение на поръчката започва да тече, след като са уточнени всички подробности по поръчката.

Ако бързате - моля, уведомете ни. Ще се радваме да бъдем полезни.

Всяка индивидуална поръчка трябва да бъде предплатена от клиента в пълен размер по избран от него метод.
Разходите за крайния продукт (включително услугата и изработката) обикновено се определят от стандартния модел и могат да увеличат разходите с 30% при следната сложност на изработката и възможното добавяне на повече от елементите, предвидени в основния модел.

Износване и грижа

Както всеки друг продукт, новите ви обувки се нуждаят от специални грижи. Чувствайте се свободни да се свържете с нашия екип, за да препоръчате най-подходящите грижи.

Обувки от кожа:
- Стандартна поддръжка на кожени изделия: използването на специално предназначение за целта восъци, вакси, боя за обувки и др. не представляват проблем в повечето случаи.
- Не използвайте алкохол и / или алкохолни вещества, неподходяща боя, лак или спрейове!

Обувки от велур:
- Препоръчваме използването на специални четки за велур (с косъм и/или пореста). Използвайте ги на само и единсрвено на сухи обувки - след като са изсъхнали след дъжд или замърсяване.

Кожа и велур:
- Не ви препоръчваме да използвате спрейове за защита от влага! Често оставят необратими петна и следи върху кожата и велура.
- Не изсушавайте на слънце! Директната слънчева светлина може да причини обезцветяване по повърхността на продукта.

Връщане и замяна
Продукти изработено по поръчка в не подлежат на връщане, Въпреки това, за да бъдем максимално полезни, при нужда поръчката ви може да бъде заменена. Замените са възможни най-много два пъти.

Таксата за връщане се заплаща от клиента.
Моля, не изпращайте пратки преди да ни информирате!
Повредените предмети не се подменят.
Благодарим за разбирането!

EN

What features our products?

Our products are handcrafted leather goods (shoes and accessories). 

Does it fit? 

Our shoes are made especially for you, so they are made to fit.

Most accurately you can measure your foot with our CHEATSHEET. It's totally FREE, so just subscribe to our e-mail list to get it or contact our team- we'll be happy to send it to you thru e-mail by our selves.  
*Our cheatsheet will help you measure not only your length but also your width. 
Tip: If you never bought a specific or individual-made width, then you're wearing a "B width" a.k.a "medium" or "standard".

**Please, mind you'll need a printer, to print the cheatsheet and place your feet on it.
 
If you don't have a printer at your fingertips only a piece of paper, a pen / pencil and a ruler will be needed. Place your bare foot on the paper and relax completely. Place one point or dash right in front of the longest toe and right behind your heel. No need to search for the perpendicular between pen and paper, in contrary points / lines that place should be as close to the foot. Then step off the sheet and measure between the lines by using a slight diagonal line. The measured distance is the required size.

In order to encourage maximum comfort we recommend measuring the width of the foot. It represents the full circumference of the leg at the widest part and can be measured by tape measure (or thread and ruler).

Tip: If you never bought a specific or individual-made width, then you're wearing a "B width" a.k.a "medium" or "standard".

IMPORTANT: In order your new shoes to bring you maximum comfort we need tight and accurate measurement on the leg. Do not add millimeters! We will do it while making your shoes.

In case of discrepancy and fluctuations contact our team. We will discuss every detail with you and will assist you in finding your maximum comfort.

 
*An example of a leg measurement if you can't print out FREE CHEATSHEET:

 

Delivery

Your order will be crafted by our hands and sent within 4 weeks after the confirmation and specification of each detail of it.

Custom order 

Every order in our shop is a custom one, however if you want a totally unique experience- it is possible within the brand's beliefs. Individual changes are considered as:

- changing and shifting colors;

- changing shapes;

- adding elements and / or removing elements;

- changing standard sizes represented by the brand (lengths, heights, etc.)


Orders accepted as custom orders are executed within a standard deadline - within 4 weeks, or in time set by our team when we accept the orders, in case an additional supply of materials is required. The time for the execution of the order starts running after all details for the order have been specified.

If you are in a hurry- please, let us know. We can be compliant and useful.

As every other order, this should be prepaid by the client in full by a method chosen by him / her. The cost of the final product (including the service and the craftsmanship) is usually determined by the standard model and may increase the cost with 30% in the following complexity of craftsmanship and the possible adding of more than the elements provided in the basic model.

Wear and Care

Like any other product, your new shoes need special care. Feel free to contact our team to recommend the most appropriate methods.

Shoes made of leather:
- Standard maintenance of leather product: the use of wax and shoe polish  and the like are not a problem.
- Do not apply alcohol and/or alcoholic substances, inappropriate paint or polish!

Shoes made of suede:
- We only recommend the use of suede special brushes. Use them on dry shoes- after they have dried out of rain or pollution.

Both leather and suede: 
- We do not recommend applying sprays for protection against moisture! Тhey often leave irreversible spots and traces on the leather and suede.
- Do not dry in sun!

Returns

In order every order in our store are made especially for you (custom made), orders cannot be returned, but in order to be useful and you're in need- your order can be replaced. Replacements are possible twice at most.
Return shipment charges are paid by the customer.
Please do not send parcels before informing us!
Damaged items are not replaced.
Thank you for the understanding!